ဘိလပ်မြေနှင့်ထုံးဘိလပ်မြေမီးဖိုများအတွက်အုတ်အားပြန်လည်ပြုပြင်သည်